TELEMERCADO BPO AGREEMENT

TELEMERCADO BPO AGREEMENT